Polityka prywatności

Klauzula informacyjna jest spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016) dalej RODO. 
Zasady opisane poniżej obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku. 


I. Administratorem danych jest firma Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Werteks spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Krzyska 15.

II. Kontakt z administratorem danych: werteks@werteks.com.pl tel. 48 14 621 02 69, ul. Krzyska 15 33-100 Tarnów.

III. Cel przetwarzania danych: a. realizacja umowy, b. wypełnienie obowiązku prawnego (np. wystawienie faktury), c. inne cele, potwierdzone wyrażoną zgodą.

IV. Podstawa prawna przetwarzania danych: a. zawarcie i wykonanie umowy oraz podjęcie działań na żądanie strony przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1b RODO), b. wypełnienie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 c RODO), c. udzielenie zgody (art. 6 ust. 1a RODO), d. uzasadniony prawnie interes – promowanie oferty firmy Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Werteks spółka z o.o (art. 6 ust. 1f RODO).

V. Kategorie przetwarzanych danych: a. dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres mailowy i korespondencyjny, numer telefonu, stanowisko służbowe, b. dane identyfikacyjne: nazwa firmy, NIP, REGON, nick, login,

VI. Sposób zbierania danych: a. formularze kontaktowe na stronie www.werteks.com.pl oraz profilu na portalu Allegro.pl, b. ogólnodostępne źródła internetowe, c. zawieranie umów, kontraktów oraz transakcji handlowych.

VII. Okres przechowywania danych: a. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu jej odwołania, b. przez czas obowiązywania umowy, c. po zakończeniu obowiązywania umowy w celach: dochodzenia roszczeń, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, statystycznych i archiwizacyjnych. d. w pozostałych przypadkach – do momentu ustania celu biznesowego

VIII. Administrator nie dokonuje: a. profilowania w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679  (RODO), b. przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
IX. Prawa związane z przetwarzanymi danymi: a. prawo dostępu do danych (art. 15 RODO) b. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) c. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) e. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) f. prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO) g. prawo do wycofania zgody (art. 7 RODO)

X. Na działania Administratora danych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa.