OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Sprzedaż wszystkich oferowanych przez nas produktów i usług odbywa się zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży (OWS). Poniżej przedstawiamy Państwu ich aktualną treść:

 

 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSIĘBIORSTWIE HANDLOWO USŁUGOWYM WERTEKS SP. Z O.O.

OD DNIA 8 CZERWCA 2020 R.

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (zwane dalej „OWS”) stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży, dostawy towarów lub usług zawartych przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Werteks sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie stanowiąc ich integralną cześć.

2. OWS mają zastosowanie we wszystkich sprawach nieuregulowanych w danej Umowie. W przypadku sprzeczności postanowień Umowy z OWS, stosuje się w pierwszej kolejności postanowienia Umowy, a następnie OWS. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych stosowanych lub ustalonych przez Kupującego.

3. OWS uważa się za przyjęte i zaakceptowane przez Kupującego w momencie złożenia Zamówienia bądź podpisania Umowy. Kupujący z chwilą złożenia Zamówienia bądź podpisania Umowy potwierdza, że zapoznał się z treścią OWS. Przyjęcie przez Kupującego OWS przy jednej Umowie, uważa się za ich przyjęcie i akceptację dla wszystkich pozostałych umów, do momentu zmiany lub odwołania ich stosowania przez Sprzedającego. Przyjęcie przez Kupującego OWS stanowi oświadczenie Kupującego o wyłączeniu do stosowania wzorców umów Kupującego. Jeżeli Kupujący nie akceptuje obowiązujących OWS jest zobowiązany powiadomić o tym Sprzedającego przed złożeniem zamówienia lub dokładnego wskazania tego faktu w treści zamówienia, a Sprzedający ma w takiej sytuacji prawo odmówić przyjęcia zamówienia jeśli strony nie dojdą do porozumienia co do wszystkich postanowień Umowy.

4. Użyte w OWS określenia oznaczają:

1) „Towar” – artykuły handlowe lub usługi znajdujące się w ofercie Sprzedającego;

2) „Sprzedający” – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Werteks sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Krzyska 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000027222; nr NIP: 873 000 52 67, kapitał zakładowy: 60 000 zł opłacony w całości

3) „Kupujący” – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot, który nabywa Towary od Sprzedającego;

4) „Strony” – łączne określenie Sprzedającego i Kupującego;

5) „Zamówienie” – zamówienie na nabycie Towarów stanowiące ofertę ich nabycia w rozumieniu art. 66 i nast. kodeksu cywilnego, złożone przez upoważnionego przedstawiciela Kupującego;

6) „Umowa” – umowa sprzedaży/dostawy Towarów lub wykonania usługi zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym poprzez jej podpisanie przez obie Strony lub potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji w trybie określonym w § 2 OWS; Ilekroć w OWS jest mowa o Umowie, należy przez to rozumieć również przyjęte do realizacji Zamówienie. Zapisy OWS dotyczące sprzedaży Towarów należy stosować odpowiednio do dostawy Towarów chyba, że OWS stanowi inaczej;

7) „Dni robocze” – dni od poniedziałku do soboty, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dni wolnych od pracy obowiązujących u Sprzedającego;

8) „kodeks cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§ 2 ZAWARCIE UMOWY

1. Zawarcie Umowy następuje w formie dokumentowej, elektronicznej lub ustnej poprzez złożenie przez Kupującego Zamówienia i potwierdzenie go do realizacji przez Sprzedającego lub poprzez jej podpisanie przez obie Strony. W przypadku złożenia Zamówienia ustnego Sprzedający może żądać potwierdzenia złożenia Zamówienia przez Kupującego w formie dokumentowej lub elektronicznej pod rygorem nieprzyjęcia Zamówienia lub odmowy przystąpienia do jego realizacji do czasu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 i nast. kc, a Kupujący nie może jej odwołać zgodnie z art. 662 kodeksu cywilnego. Zamówienie powinno zawierać co najmniej:

1) Dokładne oznaczenie Kupującego w tym w szczególności: nazwę, adres siedziby, NIP lub REGON lub KRS a w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny;

2) nazwę Towaru, jego gatunek, materiał, ilość, cenę jednostkową (w szczególności poprzez odwołanie do oferty cenowej Sprzedającego), inne cechy istotne;

3) dokładne określenie długości w jakich Towar ma być dostarczony/wydany Kupującemu (w szczególności w przypadku realizowania przez Sprzedającego usługi cięcia).

4) termin i adres dostawy lub odbioru Towaru, sposób dostawy lub odbioru Towaru (dostawa realizowana przez Sprzedającego czy odbiór własny przez Kupującego) oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru Towaru wraz z telefonem kontaktowym.

Jeśli nie określono w Umowie ilości Towaru, długości Towaru, gatunku lub innych cech istotnych Towaru Sprzedający może dostarczyć/wydać Towar w długościach handlowych i o właściwościach typowych dla danego rodzaju Towaru; w przypadku nieokreślenia ceny Towaru Sprzedający dokona sprzedaży w cenie zgodnej z cennikiem obowiązującym u Sprzedającego w momencie złożenia zamówienia. Warunki techniczne oraz parametry zamawianego Towaru niewyspecyfikowane przez Kupującego szczegółowo w Umowie nie wiążą Sprzedającego podczas jej realizacji.

2. Zawarcie Umowy może poprzedzać oferta Sprzedającego. W zakresie nie uregulowanym inaczej w Umowie wiążące są zapisy oferty Sprzedającego (jeśli została złożona), która stanowi integralną część Umowy, w szczególności w zakresie w którym odwołano się do treści OWS. Oferta Sprzedającego nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Oferta Sprzedającego jest ważna przez okres 3 dni roboczych od daty jej przedstawienia, chyba że Sprzedający określił inny termin ważności oferty.

3. Wyłącza się wszelkie prawem przewidziane możliwości milczącego (dorozumianego) przyjęcia Zamówienia za wyjątkiem przypadku, gdy Sprzedawca bez formalnego przyjęcia lub potwierdzenia Zamówienia przystąpi do jego wykonania. Potwierdzenie Zamówienia przez Sprzedającego lub przystąpienie do jego realizacji przez Sprzedającego jest równoznaczne z zawarciem Umowy.

4. W przypadku potwierdzenia przez Sprzedającego Zamówienia ze zmianami lub uzupełnieniami, Kupujący związany jest treścią tych zmian i uzupełnień, o ile nie przedstawi swoich ewentualnych uwag najpóźniej w dniu otrzymania zmodyfikowanego potwierdzenia Zamówienia. Zgłoszenie uwag przez Kupującego uważa się za złożenie nowego Zamówienia przez Kupującego.

5. Fakt przyjęcia Zamówienia nie wiąże Sprzedającego w sytuacjach, gdy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu siły wyższej sprzedaż Towarów jest niemożliwa lub nadmiernie utrudniona, lub Sprzedający posiada na swoim magazynie gotowy do odbioru Towar, na inną Umowę, a Kupujący nie dokonuje jego odbioru pomimo wezwania. W wypadku przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego i zaistnieniu ryzyka, że jego realizacja może narazić na utratę życia lub zdrowia pracowników Sprzedającego lub jego podwykonawców lub na powstanie szkody w majątku Sprzedającego, Sprzedającego nie wiąże fakt przyjęcia Zamówienia pod warunkiem poinformowania o tym fakcie Kupującego najpóźniej w dniu w którym Zamówienie miało zostać zrealizowane.

6. Jeżeli Kupujący bez pisemnej zgody Sprzedającego wycofa zamówienie w całości lub części zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez Sprzedającego w związku z realizacją umowy zgodnie z rozliczeniem przedłożonym przez Sprzedającego. W przypadku wycofania przez Kupującego zamówienia po jego przyjęciu przez Sprzedającego dotyczącego towarów „na zamówienie”, tj. Towarów określonych tak przez Sprzedającego lub nieznajdujących się w stałej ofercie Towarów przeznaczonych do sprzedaży, Sprzedający może obciążyć Kupującego karą umowną w wysokości do 100 % wartości brutto zamówionego dla Kupującego Towaru.

7. Sprzedający zastrzega, że przy sprzedaży wyrobów hutniczych ich ilość oraz cena ustalana i obliczana jest na podstawie:

- wagi rzeczywistej albo

- wagi teoretycznej albo

- ilości metrów bieżących albo

- ilości sztuk albo

- ilości metrów kwadratowych.

Wszelkie informacje dotyczące oferowanych towarów, przeliczników, tolerancji wymiarowych, wagowych oraz jakości przedstawione w katalogach, prospektach reklamowych oraz na stronie internetowej Sprzedającego mają charakter poglądowy i informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 3 CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Cena za dostarczany Towar będzie określona przez Strony każdorazowo w Umowie. Jeżeli cena określona w Umowie jest ceną netto to zostanie ona powiększona o podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. W przypadku zmiany opłat i kosztów, w tym w szczególności podwyższenia cła, wprowadzenia dodatkowych opłat celnych, wzrostu cen Towaru na rynkach światowych, europejskich lub rynku krajowym w stosunku do cen obowiązujących w dniu zawarcia Umowy, Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ceny o czym poinformuje Kupującego. W powyższym wypadku Kupujący może w terminie 2 dni roboczych od powiadomienia go o zmianie cen odstąpić od Umowy bez winy żadnej ze stron, wobec powyższego Sprzedający nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności ani kosztów związanych z odstąpieniem od umowy przez Kupującego. W przypadku nie skorzystania z prawa odstąpienia w terminie, obowiązuje zmieniona cena bez konieczności aneksowania Umowy.

3. Przyjmuje się, że obowiązuje płatność w formie przedpłaty lub gotówki, chyba, że w Umowie ustalono płatność z odroczonym terminem. W przypadku gdy Kupujący realizuje płatności przelewem na wskazany numer rachunku bankowego Sprzedającego za datę zapłaty Strony uznają dzień wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego.

4. W przypadku Umów w formie płatności „przedpłata” Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu za każdą pojedynczą sprzedaż na podstawie otrzymanych faktur lub faktur pro-forma. Faktura zostanie wystawiona a towar dostarczony/wydany po uiszczeniu zapłaty. Opóźnienie płatności powyżej 5 dni powoduje automatyczne wygaśnięcie Umowy, a Kupującemu nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu niewykonania umowy przez Sprzedającego.

5. W przypadku ustalenia w Umowie płatności z odroczonym terminem, zapłata przez Kupującego za zakupione Towary, następować będzie w terminie wskazanym w Umowie lub fakturze, zgodnie z ustaleniami Stron, w wypadku zaś braku takich ustaleń - w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wystawienia faktury. Odroczony termin płatności obowiązuje wyłącznie w okresie obowiązywania limitu kupieckiego i do wysokości udzielonego limitu, na warunkach określonych w § 11 OWS.

6. W przypadku przekroczenia przez Kupującego terminu płatności jakiejkolwiek wymagalnej należności Sprzedającego dalsza sprzedaż do Kupującego może zostać wstrzymana do czasu uregulowania należności lub ograniczona do realizacji Umów jedynie z formą płatności „przedpłata” lub płatnych gotówką.

Wznowienie sprzedaży następuje w terminie wskazanym przez Sprzedającego po dniu zapłaty przez Kupującego zaległych środków finansowych na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego (liczonych od daty wpływu środków na rachunek wskazany przez Sprzedającego).

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towarów do momentu zapłaty wynagrodzenia w pełnej wysokości. Po bezskutecznym upływie terminu płatności Sprzedający może żądać od Kupującego natychmiastowego wydania mu całości bądź części Towarów. Wydanie następuje w miejscu wskazanym przez Sprzedającego na koszt Kupującego.

8. Kupujący nie może dokonywać potrącenia swoich wierzytelności z wierzytelnościami Sprzedającego bez pisemnej zgody Sprzedającego.

9. Przelew wierzytelności Kupującego wobec Sprzedającego wymaga uprzedniej zgody Sprzedającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

10. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty Sprzedającemu całości zobowiązania.

§ 4 TERMINY I WARUNKI REALIZACJI UMOWY

1. Sprzedaż Towarów będzie realizowana wyłącznie w dni robocze w godzinach pracy danego Oddziału Sprzedającego, chyba że Strony uzgodnią inny termin. Dokładny termin odbioru lub dostawy Towaru jest ustalany przez Strony w Umowie lub przedstawicieli Stron po zawarciu Umowy.

2. Sprzedaż Towarów realizowana jest w formie odbiorów własnych Kupującego z Oddziałów Sprzedającego chyba że w Umowie uzgodniono, że dokonywana jest wraz transportem do miejsc wskazanych przez Kupującego, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. W przypadku Umów w formie płatności „przedpłata” sprzedaż Towarów zostanie uruchomiona pod warunkiem zapłaty przez Kupującego całości należnego Sprzedającemu wynagrodzenia w oparciu o wystawione faktury pro-forma, przy czym wpływ środków na rachunek bankowy Sprzedającego po godzinie 12:00 uruchamia proces sprzedaży w następnym dniu roboczym, chyba że Strony ustalą inaczej.

4. W przypadku sprzedaży rozliczanej wg wagi rzeczywistej do ustalenia wykonania Umowy i jej rozliczenia przyjmuje się pomiar wagi Towarów według wskazań wagi wskazanej w dokumencie w tym na fakturze, paragonie, liście przewozowym, dokumencie WZ, w tym dokumencie WZ wydany bezpośrednio przez dostawcę Sprzedającego.

5. W przypadku gdy Sprzedający wydał lub dostarczył Towar w ilości nie odbiegającej o więcej niż +/- 10 % w stosunku do ilości określonej w Umowie, Umowę uważa się za wykonaną a Kupujący ma obowiązek przyjęcia Towaru i obowiązek zapłaty za faktycznie dostarczoną lub wydaną ilość.

6. W przypadku, gdy Kupujący dokonuje odbioru towaru w oddziale Sprzedającego, korzyści i ciężary oraz wszelkie ryzyka, w tym ryzyko utraty Towaru lub jego uszkodzenie przechodzą na Kupującego z chwilą odbioru towaru. 

W przypadku gdy Kupujący korzysta z transportu zakupionego Towaru przez Sprzedającego korzyści i ciężary oraz wszelkie ryzyka, w tym ryzyko utraty Towaru lub jego uszkodzenie przechodzą na Kupującego z chwilą dostarczenia przez Sprzedającego zakupionego Towaru we wskazane przez Kupującego miejsce.

§ 5 ODBIÓR I TRANSPORT TOWARU

1. Transport zamówionego Towaru odbywa się na koszt Kupującego za pośrednictwem środków transportu należących do Sprzedającego lub innych podmiotów upoważnionych przez Sprzedającego do miejsca wskazanego przez Kupującego. Strony mogą w Umowie określić inne warunki realizacji usługi transportu Towaru w szczególności w zakresie ponoszonych kosztów transportu.

2. Sprzedający jest odpowiedzialny za załadunek Towaru oraz jego transport do miejsca wskazanego przez Kupującego oraz za umożliwienie jego rozładunku (np. rozpakowanie, zdjęcie pasów itp.).

3. Za sprawny i bezpieczny rozładunek dostarczonego Towaru w miejscu jego dostarczenia odpowiada w całości Kupujący – złożenie zamówienia przez Kupującego obejmującego transport zamówionego Towaru stanowi jednocześnie potwierdzenie przez Kupującego gotowości do jego rozładunku w miejscu i czasie określonym w Zamówieniu.

W przypadku gdy w miejscu do którego Towar został dostarczony zgodnie z Umową Kupujący nie zapewnił jego rozładunku (na przykład przez brak osób upoważnionych przez Kupującego do odbioru, brak osób lub urządzeń do rozładunku) Sprzedający zastrzega sobie prawo do:

a ) dokonania rozładunku we wskazanym miejscu i obciążenia Kupującego kosztami takiego rozładunku wg rozliczenia przedłożonego przez Sprzedającego. W takiej sytuacji Kupującemu nie przysługuje prawo do reklamacji ilościowej, a korzyści i ryzyka przechodzą na Kupującego jak w § 4 ust. 6.

b) odmowy rozładunku Towaru i obciążenia Kupującego wywołanymi tym kosztami w tym kosztami takiego transportu oraz dodatkowego załadunku i rozładunku według rozliczenia przedłożonego przez Sprzedającego.

Na wyraźną prośbę Kupującego lub osoby upoważnionej osoba dostarczająca Towar może udzielić pomocy w jego rozładunku. Osoba dostarczająca Towar ma zawsze prawo odmówić udzielenia pomocy w jego rozładunku, a w szczególności gdy udział w rozładunku może doprowadzić do zagrożenia zdrowia lub życia tej osoby . W razie udziału w rozładunku osoby dostarczającej Towar Kupujący odpowiada za jej bezpieczeństwo w trakcie rozładunku.

Kupujący odpowiada za wszelkie szkody w mieniu poniesione przez Sprzedającego, a wyrządzone w trakcie rozładunku Towaru przez Kupującego - udział w rozładunku osoby dostarczającej Towar nie zwalnia Kupującego z odpowiedzialności.

3. Kupujący zapewni odpowiedni stan dróg dojazdowych, nieutrudniony i niezakłócony wjazd i wyjazd do miejsca dostarczenia Towarów. W przypadku ograniczeń czasowych, strefowych lub tonażowych w ruchu samochodowym, Kupujący zobowiązany jest dostarczyć Sprzedającemu pozwolenia na wjazd samochodów ciężarowych do strefy objętej zakazem.

W razie nie wywiązania się przez Kupującego z powyższych obowiązków Sprzedający ma prawo do odmowy realizacji usługi transportu Towaru we wskazane przez Kupującego miejsce, a w szczególności gdy dostawa Towaru wymagałaby od Sprzedającego lub osoby dostarczającej Towar naruszenia obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie prawa karnego, prawa o wykroczeniach lub przepisów dotyczących prawa o ruchu drogowym.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Umowy lub brak możliwości realizacji umowy z ww. powodów, a Kupujący pokryje wywołane tym koszty w tym koszty takiego transportu oraz dodatkowego załadunku i rozładunku według rozliczenia przedłożonego przez Sprzedającego.

§ 6 USŁUGA CIĘCIA TOWARU

1. Usługa cięcia zamówionego Towaru jest odpłatna i wykonywana jest na zamówienie Kupującego. W przypadku zamówienia przez Kupującego usługi cięcia zamówionego Towaru Sprzedający ma prawo zażądać potwierdzenia w formie pisemnej (na piśmie lub drogą elektroniczną) zamówienia Towaru oraz usługi cięcia wraz z podaniem dokładnych wymiarów na jakie zamówiony Towar ma zostać ucięty oraz dokonania przedpłaty w całości lub części pod rygorem odmowy przyjęcia całości lub części zamówienia, w szczególności w zakresie usługi cięcia.

W przypadku zamówienia przez Kupującego usługi cięcia zamówionego Towaru oraz jego wykonania i niewykonania umowy przez Kupującego w zakresie odbioru ciętego Towaru Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego karą umowną w wysokości ceny wykonanego cięcia oraz od 30 % do 100 % wartości Towaru który podległ cięciu zgodnie z zamówieniem Kupującego.

Sprzedający oświadcza, że nie dysponuje sprzętem zapewniającym cięcie precyzyjne oferowanych Towarów i mimo wszelkich starań Sprzedającego tolerancja cięcia zależy każdorazowo od użytego do cięcia sprzętu oraz rodzaju ciętego Towaru.

§ 7 WŁAŚCIWOŚCI TOWARU

1. Kupujący jest zobowiązany do starannego zbadania Towaru w chwili jego odbioru lub dostarczenia w szczególności pod względem ilościowym, zgodności z Umową, zamówieniem jednostkowym oraz pod kątem widocznych wad jakościowych oraz gatunków. Sprawdzeniu podlega również dokumentacja przekazana wraz z Towarem.

2. Po zbadaniu Towaru osoba upoważniona ze strony Kupującego podpisuje dokument dostawy lub odbioru (w tym faktura, list przewozowy, dokument WZ, w tym dokument WZ wydany bezpośrednio przez dostawcę Sprzedającego, lub inny dokument potwierdzający wprost odbiór Towaru). Podpisanie dokumentu dostawy lub odbioru stanowi potwierdzenie zgodności Towaru z Umową oraz braku wad jakie mogłyby zostać zauważone przy starannym zbadaniu każdego z Towarów podczas odbioru. Kupujący nie może zwolnić się z obowiązków określonych w niniejszym ust. oraz ust. 1 i od skutków ich niedochowania powołując się na przyjętą praktykę obrotu i odbioru.

3. Kupujący gwarantuje odbiór tylko i wyłącznie przez osoby upoważnione. Jeżeli w Umowie nie zostały wskazane osoby upoważnione ze strony Kupującego, Kupujący jest zobowiązany do przedłożenia Sprzedającemu listy osób upoważnionych do reprezentowania w tym do składania zamówień i podpisywania dokumentów dostawy zawierającej imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. W przypadku braku wskazania osób upoważnionych do odbioru, gdy Towar został odebrany w miejscu dostawy lub oddziale Sprzedającego wskazanym w Umowie lub zamówieniu jednostkowym uznaje się, że osoba obecna w tym miejscu podpisująca dokument dostawy była upoważniona do odbioru w imieniu Kupującego.

4. Nieobecność osób upoważnionych, uniemożliwiająca Sprzedającemu dostarczenie lub wydanie Towaru w terminie lub odmowa okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość, zwalnia Sprzedającego z konsekwencji ewentualnych roszczeń odszkodowawczych naliczonych w konsekwencji opóźnienia lub braku dostawy. W przypadku nieobecności osób upoważnionych do odbioru, Sprzedający może obciążyć Kupującego kosztem transportu oraz dodatkowego załadunku i rozładunku wg rozliczenia przedstawionego przez Sprzedającego.

6. Jeśli Kupujący nie odbierze Towaru w terminie wskazanym w Umowie, lub jeśli powiadomiony przez Sprzedającego o zamiarze wysyłki Towarów nie potwierdzi gotowości do ich obioru we wskazanym przez Sprzedającego terminie, wówczas Sprzedający jest uprawniony wedle swego wyboru, oprócz uprawnień Sprzedającego wskazanych z poprzednich ustępach i paragrafach, do:

1) wskazania na piśmie, ustnie lub drogą elektroniczną ponownego termin wysyłki, lub

2) wystawienia faktury za sprzedaż Towarów, lub

3) magazynowania Towarów na wyłączny koszt i ryzyko Kupującego oraz obciążenia Kupującego kosztami magazynowania w zryczałtowanej wysokości 0,5 % wartości brutto magazynowanych Towarów wg ceny z Umowy za każdy dzień magazynowania, lub

4) przeznaczenia Towaru do złomowania i żądania od Kupującego zapłaty ceny pomniejszonej o wartość złomu określoną przez Sprzedającego.

Uprawnienia wskazane w poprzednim zdaniu mogą podlegać łączeniu i nie wykluczają się wzajemnie.

7. Jeśli w Umowie Sprzedający zobowiązał się do przekazania Kupującemu atestów producenta Towarów przekazanie nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od dostawy, przy czym atesty zostaną przekazane w kopii papierowej lub przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wskazane jest aby konieczność przekazania atestu była sygnalizowania przez Kupującego w momencie składania zamówienia lub odbioru Towaru. W pozostałych przypadkach Sprzedający może przekazać kopie atestów po uprzednim uzgodnieniu w terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiej potrzeby przez Kupującego , z tym, że wniosek Kupującego o przekazanie atestu nie może być zgłoszony później niż 2 miesiące od dnia realizacji sprzedaży. Sprzedający zapewnia że treść wszelkich dokumentów (w tym atestów i deklaracji właściwości użytkowych) będzie przekazywana tylko i wyłącznie w języku oryginału, bez możliwości tłumaczenia dokumentów na jakikolwiek inny język. Usługa wydania atestu lub innych dokumentów producenta Towaru dotyczących właściwości Towaru jest odpłatna chyba że Strony ustaliły inaczej.

8. Sprzedający nie zapewnia przydatności danego Towaru do określonego przeznaczenia a wszelkie ewentualne informacje udzielane w tym zakresie nie mogą stanowić podstaw do podjęcia decyzji o zakupie w celu konkretnego zastosowania. Kupujący składając Zamówienie zobowiązany jest znać parametry i zastosowanie zamawianych Towarów, ryzyko ich przeznaczenia i zastosowania leży wyłącznie po stronie Kupującego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za dokonany przez Kupującego wybór i zastosowanie, czy też przeznaczenie.

9. Wszelkie ewentualnie przekazane przez Sprzedającego atesty, aprobaty, deklaracje zgodności producenta stali i inne dokumenty wskazujące na jakość Towaru, jego parametry i właściwości techniczne nie stanowią potwierdzenia przez Sprzedającego zawartych w nich danych a tym samym nie stanowią zapewnienia że Towar spełnia podane w nich kryteria. Przekazywane dokumenty każdorazowo stanowią jedynie informację, że Towar zgodnie z informacją producenta został wykonany zgodnie ze wskazanymi w tych dokumentach kryteriami.

§ 8 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na okres 6 miesięcy od wydania Towaru. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z jakiegokolwiek tytułu za powstałą po dacie dostawy lub wydania Towaru korozję lub normalne zużycie Towaru.

2. Wszelkie reklamacje ilościowe oraz reklamacje jakościowe dotyczące wad widocznych mogą być zgłaszane Sprzedającemu przez Kupującego tylko i wyłącznie w trakcie odbioru lub dostawy Towarów.

Sprzedający może żądać potwierdzenia złożenia reklamacji przez Kupującego przez złożenie jej na piśmie do  rąk kierowcy realizującego transport Towaru lub pracownika oddziału Sprzedającego.

3. O wadach ukrytych Towarów, czyli wadach których Kupujący nie mógł wykryć przy dołożeniu najwyższej staranności w trakcie odbioru lub dostawy, Kupujący zawiadomi Sprzedającego w terminie do 3 dni roboczych od dnia wykrycia wady jednak nie później niż 6 miesięcy od wydania Towaru.

4. Reklamacja wymaga oznaczenia Towaru oraz podania danych pozwalających na jednoznaczną identyfikację pochodzenia Towaru od Sprzedającego, ilości, przyczyny reklamacji (opis wady), nr i daty faktury oraz dokumentu WZ, adresu miejsca składowania towaru oraz przedstawienia dokumentów uzasadniających roszczenia.

5. Reklamacja może zostać przesłana pocztą elektroniczną, faksem, listem poleconym lub doręczona osobiście za potwierdzeniem odbioru. W przypadku wysłania reklamacji pocztą elektroniczną Sprzedający może żądać potwierdzenia złożenia reklamacji przez Kupującego przez złożenie jej na piśmie, wówczas reklamacja jest skuteczna jeżeli w terminie 7 dni została także wysłana do Sprzedającego listem poleconym lub doręczona osobiście.

6. Niezachowanie terminów reklamacyjnych, formy lub treści reklamacji opisanych w ust. 2-5 uprawnia Sprzedającego do odrzucenia reklamacji ze względu na utratę uprawnień z tytułu gwarancji niezależnie od zapewnienia o wykonaniu Towarów zgodnie z Umową i dokumentacją.

7. Sprzedający rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż 30 dni po jej otrzymaniu z tym zastrzeżeniem, że termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć o czas oczekiwania na wyniki badania Towaru oraz uzyskania informacji lub dokumentów od producenta lub podmiotu, który dostarczył mu towar, do których Sprzedający może przesłać reklamację celem oceny jej zasadności.

8. Kupujący zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć zareklamowany Towar w tym przed zniszczeniem i powstaniem korozji lub innych wad powierzchniowych, a ponadto umożliwić Sprzedającemu oględziny reklamowanego Towaru w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację Towaru (w tym okazać metkę), pobranie próbek i wykonania badań technicznych oraz zapewnić wszelkie warunki niezbędne do przeprowadzenia kontroli i stwierdzenia zasadności reklamacji, pod rygorem utraty roszczeń z tytułu gwarancji.

9. Ewentualne badania Towarów obciążają Kupującego. Sprzedający zwróci Kupującemu poniesione koszty, w przypadku gdy badania wykażą wadliwość Towaru, pod warunkiem ich uprzedniego uzgodnienia ze Sprzedającym w formie dokumentowej pod rygorem nieważności.

10. W przypadku oczywiście bezpodstawnego zgłoszenia reklamacji wszelkie koszty jej sprawdzenia w tym koszty pracy pracowników Sprzedającego i ich dojazdu poniesie Kupujący wg rozliczenia kosztów przedstawionego przez Sprzedającego.

11. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sprzedający w ramach gwarancji może w terminie uzgodnionym z Kupującym dostarczyć brakującą ilości Towarów (reklamacja ilościowa) lub dokonać wymiany/naprawy wadliwego Towaru (reklamacja jakościowa) , odstąpić od Umowy lub zwrócić Kupującemu stosowną część wynagrodzenia. Decyzję w tym zakresie podejmuje Sprzedający mając na uwadze rodzaj ustalonej wady Towaru.

12. W przypadku uznania reklamacji za zasadną zwrot wadliwego Towaru następuje w miejscu, gdzie wadliwe Towary się znajdują, wskazanym w reklamacji złożonej do Sprzedającego. Kupujący ma obowiązek na własny koszt przygotować wadliwe Towary do załadunku i odbioru przez Sprzedającego. Sprzedający ma obowiązek załadować wadliwe Towary. W przypadku gdy zwracane Towary są uszkodzone, zabrudzone, pokryte rdzą lub innymi wadami powierzchniowymi, które powstały po sprzedaży lub niemożliwa jest ich jednoznaczna identyfikacja Sprzedający może odmówić ich odebrania. W tej sytuacji Kupujący traci uprawnienia z gwarancji a Sprzedający może cofnąć wcześniej uznaną reklamację albo utrzymać uznanie reklamacji jednocześnie obciążając Kupującego kosztami związanymi w usunięciem wad powierzchniowych, o których mowa w poprzednim zdaniu.

13. Sprzedający ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu gwarancji do czasu uregulowania przez Kupującego wszelkich zaległych zobowiązań.

14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w przypadku, w którym Kupujący wiedział o wadzie Towaru w chwili jego wydania lub mógł ją w chwili wydania zauważyć, w przypadku odsprzedania Towaru, dokonania naprawy bez uzgodnienia ze Sprzedającym, w przypadku wbudowania, zamontowania, przerobienia Towaru w jakikolwiek sposób, za wady Towaru, które są wynikiem nieprawidłowego przechowania w tym nieodpowiednie zabezpieczenie przed korozją, erozją lub powstaniem innych wad powierzchniowych oraz za wady związane z nienależytym wykonaniem Towaru przez producenta. W przypadkach opisanych w poprzednim zdaniu gwarancja jest wyłączona.

15. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu gwarancji ograniczona jest w każdym przypadku do wartości wadliwej części Towaru. Poza gwarancją opisaną w niniejszych OWS, Sprzedający nie udziela Kupującemu żadnych innych gwarancji oraz nie odpowiada względem Kupującego za wady Towarów z jakiegokolwiek innego tytułu. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne jest wyłączona.

16. Przyjęcie zwrotu Towaru, niebędącego reklamacją Towaru, możliwe jest jedynie po uzyskaniu akceptacji przez pracownika oddziału Sprzedającego upoważnionego do wystawiania faktur VAT.

§ 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie obowiązków wynikających z Umowy w tym za niewykonanie jej w terminie w przypadku działania siły wyższej, za którą Strony uznają, każde zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani zapobiec, a w szczególności: strajki, blokady dróg i ulic, wprowadzenie ograniczeń w ruchu kołowym, kradzież Towaru podczas transportu, obniżoną lub zbyt wysoką temperaturę powietrza, obfite opady atmosferyczne, huragany, stan zagrożenia epidemiologicznego, stan epidemii lub w przypadku wystąpienia u Sprzedającego innych zdarzeń wyjątkowych, takich jak w szczególności: awaria suwnicy lub innych urządzeń w tym pojazdów służących do transportu Towaru do Kupującego, przerwa w dostawie prądu, awaria systemu komputerowego, długa kolejka samochodów oczekujących na załadunek oraz braki i opóźnienia realizacji zamówień przez dostawców Sprzedawcy. O zaistnieniu okoliczności, o których mowa w poprzednim zdaniu Sprzedający powiadamia Kupującego.

2. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ogranicza się wyłącznie do rzeczywistej szkody powstałej z winy umyślnej pozostającej w normalnym, możliwym do przewidzenia i bezpośrednim następstwie działania lub zaniechania Sprzedającego i jest ograniczona do wynikającej z Umowy wartości netto Towaru. W żadnym przypadku nie obejmuje ona szkód pośrednich, szkód w postaci utraconych korzyści, kosztów przerobu oraz strat produkcyjnych. Wszelka dalej idąca odpowiedzialność Sprzedającego, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, jest wyłączona.

§ 10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Sprzedający może odstąpić od Umowy w przypadku zaistnienia któregokolwiek z niżej wskazanych przypadków:

1) Kupujący odmawia odbioru Towaru;

2) pogorszenia się sytuacji finansowej lub zaistnienia przesłanek do wszczęcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego Kupującego, przystąpienia do likwidacji swojej firmy albo w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Kupującego, przy czym Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić na piśmie Sprzedającego o wystąpieniu takich okoliczności;

3) wstrzymanie wykonywania Umowy z przyczyn zależnych od Kupującego przekroczy 5 dni roboczych;

4) Kupujący opóźnia się z zapłatą wymagalnej należności Sprzedającego;

5) z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, a dotyczących podmiotu od którego nabywa Towary, gdy Sprzedający nie będzie mógł wykonać w terminie Umowy w całości lub części.

2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy może zostać wykonane w terminie 45 dni licząc od dnia zaistnienia przyczyny uzasadniającej odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej lub elektronicznej z jednoczesnym podaniem przyczyny odstąpienia. Strony przy tym zgodnie oświadczają, że w wypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek z nich, odstąpienie będzie dotyczyło jedynie niewykonanej części Umowy, to jest będzie dotyczyło jedynie reszty niespełnionego świadczenia (odstąpienie ex nunc). W przypadku skorzystania przez Sprzedającego z prawa odstąpienia od Umowy, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie Umowy.

§ 11 LIMIT KUPIECKI

1. Sprzedający może przyznać Kupującemu limit kupiecki, który stanowi limit zobowiązań Kupującego wobec Sprzedającego z tytułu wszelkich dostaw i sprzedaży rozumiany jako suma wszystkich:

1) wymagalnych faktur oraz

2) faktur wystawionych ale nie wymagalnych, a także

3) dostaw oraz sprzedaży zrealizowanych ale nie objętych jeszcze fakturowaniem.

2. Do wysokości aktualnego limitu, Sprzedający będzie realizował sprzedaż oraz dostawy zgodnie z Umową i złożonymi w celu jej wykonania zamówieniami jednostkowymi. W przypadku gdy realizacja Umowy (danego zamówienia jednostkowego) skutkowałaby przekroczeniem limitu wówczas Sprzedający ma prawo odmówić jego realizacji w całości lub części, wtedy realizacja zamówienia następuje w terminie przewidzianym na realizację zamówienia jednostkowego liczonym po dniu wpływu przedpłaty na rachunek Sprzedającego.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany wysokości limitu kupieckiego lub wycofania limitu kupieckiego, w uzasadnionych przypadkach w szczególności:

1) pogorszenia się sytuacji finansowej,

2) zaistnienia przesłanek do wszczęcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego Kupującego albo ze względu na obawy Sprzedającego co wiarygodności finansowej Kupującego lub z innych przyczyn, które Sprzedający uzna za istotne,

3) wycofania limitu przez ubezpieczającego,

4) przedstawienia nieprawdziwych informacji na podstawie których limit został przyznany,

5) braku terminowego regulowania należności względem Sprzedającego,

6) odmowy ustanowienia zabezpieczeń żądanych przez Sprzedającego.

Limit może zostać przywrócony jeśli Kupujący przedstawi zaakceptowane przez Sprzedającego zabezpieczenia. Zmiana limitu lub wycofanie limitu nie wymaga aneksu do umowy, o zmianie Sprzedający poinformuje Kupującego.

4. W przypadku braku limitu kupieckiego lub jego wykorzystania Sprzedający ma prawo odmówić dalszej realizacji sprzedaży w całości.

5. W przypadku zmniejszenia limitu oraz odmowy realizacji zamówień po przekroczeniu limitu kupieckiego, Kupującemu nie przysługuje wobec Sprzedającego żadne roszczenie.

§ 12 KLAUZULA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

1. Kupujący zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji które zostały mu powierzone przez Sprzedającego lub powzięte w związku z realizacją Umów, przetwarzania udostępnionych informacji wyłącznie w celu w jakim zostały mu powierzone, ich ochrony przed niepowołanym dostępem lub utratą oraz nieprzekazywania oraz nieujawniania takich informacji jakiejkolwiek osobie trzeciej bez wyraźnej, uprzedniej zgody Sprzedającego, wyrażonej w formie pisemnej.

2. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie wiąże Kupującego bezterminowo, także w razie wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy podlegają pod reżim prawa polskiego i pod jurysdykcję sądów polskich.

2. Do przesyłania zawiadomień ze skutkiem doręczenia dopuszcza się również komunikację pocztą elektroniczną na adresy wskazane w Umowie lub adresy z których Kupujący przesłał zamówienie lub zapytanie ofertowe.

3. Strony Umowy obowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu miejsca siedziby oraz adresu korespondencyjnego, a także numerów telefonów, adresów e-mail oraz osób upoważnionych do kontaktu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w poprzednim zdaniu, odmowy przyjęcia lub niepodjęcia przesyłki w terminie wyznaczonym przez doręczającego (przesyłki podwójnie awizowane) pismo przesłane pod ostatnio wskazany przez Stronę adres i zwrócone z adnotacją o niemożności doręczenia pozostawia się w dokumentach ze skutkiem doręczenia. Do przesyłania zawiadomień ze skutkiem doręczenia dopuszcza się również komunikację pocztą elektroniczną na adresy wskazane w Umowie, w związku z czym taki sam skutek jak opisany w poprzednim zdaniu rodzi wysłanie wiadomości e-mail na ostatnio znany adres Kupującego lub Sprzedającego.

4. Jeżeli poszczególne postanowienia OWS okazałyby się nieważne lub nieskuteczne, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się przyjąć takie postanowienia, które odzwierciedlać będą uprzednie postanowienia w sposób skuteczny.

5. Zmiany OWS wchodzą w życie poprzez opublikowanie na stronie internetowej Sprzedającego tj. www. werteks.com.pl.

6. Treść aktualnych OWS dostępna jest każdorazowo w oddziałach Sprzedającego.

7. Wszelkie spory mogące wynikać podczas realizacji Umowy bądź Zamówienia Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia w terminie 1 miesiąca liczonego od dnia zawarcia Umowy spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.

8. Kupujący oświadcza, że każda osoba prowadząca korespondencję pocztą elektroniczną ze skrzynek e-mailowych Kupującego jest osobą upoważnioną do dokonywania w jego imieniu i na jego rzecz oświadczeń woli w tym, do zawarcia Umowy i jej zmiany w formie dokumentowej lub ustnej oraz do udzielenia pełnomocnictwa do odbioru Towaru.

9. OWS dotyczą wszystkich umów zawartych od dnia wejścia w życie OWS lub zmian treści OWS przez ich opublikowanie zgodnie z pkt 5. Jeśli w trakcie wprowadzenia OWS lub zmiany treści OWS Strony znajdują się w trakcie negocjowania treści umowy, w szczególności w czasie pomiędzy złożeniem oferty przez Sprzedającego a złożeniem zamówienia przez Kupującego, przyjmuje się, że obowiązującymi dla stron są OWS obowiązujące w momencie złożenia oferty przez Sprzedającego, chyba, że Strony ustaliły inaczej - dla każdego kolejnego zamówienia złożonego przez Kupującego wiążącymi będą OWS obowiązujące w momencie składania zamówienia przez Kupującego.

10. Akceptując powyższe OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz administrowanie nimi przez Sprzedającego, w związku z realizacją umów sprzedaży Towarów oferowanych przez Sprzedającego oraz w celach marketingowych związanych z prowadzoną przez Sprzedającego działalnością gospodarczą.